Privacy beleid


PRIVACYVERKLARING

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Elly Snip (artistiek & zakelijk leider)

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling

Biezenstraat 79-1

6541 ZP Nijmegen

www.deverspiegeling.nl

info@deverspiegeling.nl

06 22739899


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor en achternaam

- Emailadres

- Bedrijfsnaam (optioneel)

- Leeftijd (in het geval u een cursist bent)

- Adres (in het geval u een cursist bent)

- Telefoonnummer (in het geval u een cursist bent)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deverspiegeling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Cursisten op de hoogte te stellen van alle informatie over de afgenomen cursussen

- Het toezenden van de nieuwsbrief

- U te kunnen informeren over wijziging van onze diensten


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of systemen: Mail. Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling maakt geen gebruik van contactformulieren die automatisch gegevens verzamelen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Voor en Achternaam: tot wederopzegging, reden: nieuwsbrief/mailing

- Emailadres: tot wederopzegging, reden: nieuwsbrief/mailing


In het geval van een offerte/zakelijke overeenkomst aangevuld met:

- Voor en Achternaam: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Bedrijfsnaam (optioneel): 7 jaar, reden: Belastingwet

- Factuuradres: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Telefoonnummer: 7 jaar, reden: Belastingwet

- Rekeningnummer: 7 jaar, reden: Belastingwet


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben, in een computerbestand naar u, of naar een door u nader te definiëren organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens toesturen naar info@deverspiegeling.nl

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek daadwerkelijk door u gedaan is, vragen wij wel om een scan van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze scan uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onder aan het paspoort), uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, reageren.


Privacy

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kunst & Cultuurplein De Verspiegeling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegente gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Elly Snip of via info@deverspiegeling.nl